Intranet   KOS   WebMail
O katedře Pracovníci Pedagogická činnost Věda,výzkum Expertní činnost Aktuality
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra silničních staveb
 

ČVUT FSvK136 Pedagogická činnost Vyhledávání English
V této sekci:

Materiály k jednotlivým předmětům

Tisk stránky

Podmínky vedoucího katedry pro studium na K136:
1. Výuka na cvičeních a seminářích a zápočty:
Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 „Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace“, kde je v odstavci 5 uvedeno: „Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu (dále jen katedry)“ stanovuje Vedoucí K136 pro studenty výuku v rámci cvičení (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) na K136 za povinnou! Povolena je pouze jedna neomluvená neúčast v každém předmětu, více nepřítomnosti musí povolit cvičící na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.

Zápočty je v rámci všech předmětů katedry silničních staveb možné získat nejpozději do konce druhého týdne příslušného zkouškového období. Pozdější udělení zápočtu je možné pouze ve výjimečných případech (např. dlouhodobá nemoc apod.).

2. Bakalářské a diplomové práce na K136:
Všichni studenti, kteří chtějí obhajovat svoji závěrečnou (bakalářskou resp. diplomovou) práci a zakončit tak svoje studium na Katedře silničních staveb, Stavební fakulty ČVUT v Praze, musí po dohodě se svým vedoucím práce (a s ohledem na odborné zaměření závěrečné práce) absolvovat příslušné katedrové povinně volitelné předměty nutné pro úspěšné absolvování bakalářského či magisterského studia.

U bakalářského studia to znamená absolvovat v zimním semestru předměty Projekt D a YSKL a v letním semestru alespoň dva z předmětů YSSO, YMKO, YBD1. V případě magisterského studia požadujeme v zimním semestru absolvování alespoň jednoho z předmětů YEES a YLET (doporučujeme však absolvovat oba), resp. předmětů YPPK a YMVZ v letním semestru.

Zdůvodnění:
Náplň povinných a navazujících povinně volitelných (event. i volitelných) předmětů vyučovaných K136 byla koncipována tak, aby komplexně naplňovala znalosti studentů, nutné pro úspěšné zvládnutí obou stupňů státních zkoušek a tedy i absolvování studia.Doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. vedoucí katedry silničních staveb


  • Virtuální učebna B264/Software - informace zde  • V levém sloupci naleznete odkazy na stánky jednotlivých předmětů

      Za obsah odpovídá: Ing. Petr Pánek Aktualizováno: 14.10.2015  
    ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra silničních staveb, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 354 639; Email: k136@fsv.cvut.cz