Intranet   KOS   WebMail
O katedře Pracovníci Pedagogická činnost Věda,výzkum Expertní činnost Aktuality
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra silničních staveb
 

ČVUT FSvK136 Věda a výzkum Vyhledávání English
V této sekci:

Software OptiRec CR

Tisk stránky

Název: OptiRec CR - Cold Recycling

Verze: V1

Datum: 05-2015

Autorský tým: Ing. Václav Snížek; Ing. Jan Valentin, Ph.D.; Ing. Michael Engels

Licence: vždy nutná formou přístupových oprávnění

Programovací jazyk: MS Excel VB

Popis:
Výpočetní softwarový nástroj pro hodnocení různých variant technologií recyklace za studena používaných u asfaltových vozovek byl vyvinut na základě předešlých odborných aktivit na ČVUT v Praze. Nově vytvořená softwarová aplikace OptiRec CR je navržená pro nalezení optimálního způsobu obnovy/rekonstrukce konstrukce vozovky. Při vložení omezeného rozsahu vstupních dat uživatel jednoduchým způsobem získá základní porovnání použitelných metod recyklace za studena. Nástroj sestává z podrobného vymezení jednotlivých metod a technologických variant recyklace za studena a to zejména pro práce oprava a obnovy u netuhých vozovek. OptiRec nabízí nákladový propočet vlastní rekonstrukce vozovky, stanovení vlivu emisí (CO2, NOx, HC, CO, PM) na životní prostředí a to v průběhu celého procesu výstavby a časové požadavky provedení dané technologie v rámci celého projektu. Výstupy softwarové aplikace lze využít pro nalezení a podporu environmentálně nejvhodnějšího nebo ekonomicky nejpřijatelnějšího způsobu provedení rekonstrukce s využitím recyklačních technologií. Softwarová aplikace dále obsahuje jednoduchý praktický příklad, který má pomoci uživateli správné využití tohoto softwaru v praxi.

Více informací o programu:
COREPASOL_OptiRec

Přihlašovací údaje pro stažení programu získáte po odeslání následujících údajů na adresu snizekv@gmail.com:
 • Organizace
 • Jméno
 • Pozice
 • Telefon
 • Email
  Program poté můžete stáhnout zde

  Title: OptiRec CR

  Version: V1

  Date: 09-2015

  Author: Ing. Václav Snížek; Ing. Jan Valentin, Ph.D.; Ing. Michael Engels

  License: always required in a form of access authorization

  Program language: MS Excel VB

  Description:
  Software calculation tool for assessment of different cold recycling techniques of the asphalt pavements has been developed based on previous activities done at the Czech Technical University in Prague. The newly designed software application OptiRec CR is designed to find the optimal way of road structure rehabilitation. By inserting minimum amount of required input data, user easily gets the basic comparison of applicable methods. The tool consists of cold recycling method and its technological variants of flexible pavement rehabilitation. OptiRec provides costs calculation of the road rehabilitation, environmental emission impact from construction process (CO2, NOx, HC, CO, PM) and project time-demand for all included methods. Software outputs may be used to find and support the most environmental or economical friendly rehabilitation method. Software additionally contains a practical example which can be used by the user as a simple guide.

  More information about the program:
  COREPASOL_OptiRec

  Login may be obtained after sending the request to snizekv@gmail.com. Your request must include the following informations:
 • Organization
 • Name
 • Position
 • Phone number
 • Email
  Than dowload program from here

 • ČVUT v Praze, Fakulta Stavební
  Katedra silničních staveb
  Thákurova 7
  166 29 Praha 6

  Telefon: (+420) 224 354 639, (+420) 224 311 085
  Fax: (+420) 224 311 085
  E-mail: k136@fsv.cvut.cz
  Vedoucí katedry:Doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.
  Sekretářka: Jitka Haráková

    Za obsah odpovídá: Ing. Petr Pánek Aktualizováno: 14.10.2015  
  ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra silničních staveb, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 354 639; Email: k136@fsv.cvut.cz