Intranet   KOS   WebMail
O katedře Pracovníci Pedagogická činnost Věda,výzkum Expertní činnost Aktuality
14:30 14.10.2015
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra silničních staveb
 

ČVUT FSvK136 Hospodářská činnost Vyhledávání English
V této sekci:

Dopravní inženýrství

Tisk stránky

Slabý P., Hradil J., Uhlík M., Havlíček T., Mondschein P. – ÚČOV – Císařský ostrov - Dopravní posouzení zatížení komunikační sítě staveništní dopravou
Stručný popis: Obsahem posudku je zhodnocení dopadu staveništní dopravy z přestavby a rozšíření Ústřední čističky odpadních vod (ÚČOV) v Praze na Císařském ostrově na dotčenou komunikační síť. Součástí posudku je zhodnocení dopadu staveništní dopravy na ÚKD dotčených křižovatek, ověření průjezdnosti tras pomocí vlečných křivek a zhodnocení stávajícího stavu krytu vozovek na dotčených trasách. Zpracováno pro: Magistrát hl. m. Prahy. V roce: 2014. Počet stran: 143 + Přílohy.

Slabý P., Hradil J., Uhlík M., – Studie k časově omezenému provozu na SSZ v hl. m. Praze
Stručný popis: Obsahem studie bylo vypracování obecného pojednání o vhodnosti omezeného provozu SSZ dle příslušných platných ČSN a TP, zkušeností z praktického uplatnění omezeného provozu v jiných městech ČR a v zahraničí a provedení místních šetření na vybraných 50 lokalitách na území hl. m. Prahy. Závěrem studie bylo zhodnocení každé lokality z hlediska možnosti zavedení časově omezeného provozu SSZ z hlediska potřeb pěších a nevidomých, rozhledových poměrů a bezpečnosti provozu. Zpracováno pro: Technická správa komunikací hl. m. Prahy. V roce: 2014. Počet stran: 95 + Přílohy.

Hradil J., Uhlík M., – Posouzení napojení ulice K Horním Počernicím na ulici Českobrodská
Stručný popis: Obsahem odborného posudku bylo z hlediska návrhového, projekčního a dopravně inženýrského alternativní návrh napojení ulice K Horním Počernicím na ulici Českobrodská. Posudek rovněž analyzoval problematiku stávajícího dopravního řešení a jeho soulad s příslušnými technickými a legislativními předpisy a potencionální rizika z tohoto stavu vyplývající. Zpracováno pro: Ing. Martin Václavík. V roce: 2014. Počet stran: 24 + Přílohy.

Uhlík M., – Prodejní areál Praha 13, Stodůlky – ul. Lýskova: Kapacitní posouzení světelně řízené křižovatky Jeremiášova - Lýskova
Stručný popis: Obsahem odborného posudku je z hlediska dopravně inženýrského posouzení úrovně kvality dopravy světelně řízené křižovatky Jeremiášova – Lýskova při zatížení stávající dopravou a po jejím přitížení, v souvislosti s otevřením prodejního areálu v ul. Lýskova. Cílem posudku bylo stanovit, jaký dopad bude mít na posuzovanou křižovatku doprava, kterou generuje prodejní areál. Zpracováno pro: SUNCAD s.r.o. V roce: 2015. Počet stran: 19. Slabý P., Hradil J., Uhlík M., Havlíček T., – Neratovice - Řešení dopravy v klidu v oblasti vymezené ulicemi Kojetická/Na Výsluní/Mánesova
Stručný popis: Obsahem projektu bylo řešení dopravy v klidu ve formě variantní studie dopravy v klidu ve vymezené oblasti obce Neratovice. V rámci projektu byla provedena pomocí dopravních průzkumů analýza stávající oblasti a byl určen deficit odstavných a parkovacích stání. Ve formě variantní technické studie byl proveden návrh opatření v dané oblasti za účelem zvýšení parkovacích kapacit tak, aby byla pokryta stávající poptávka včetně dostatečné rezervy v rámci variací intenzit a komfortu parkování. Zpracováno pro: MÚ Neratovice. V roce: 2013. Počet stran: 27 + Přílohy.

Valentin J., Hradil J., Uhlík M., Mondschein P. – Analýza právních a ekonomických řešení variant projektu „Podzemní parkovací garáže – lokalita Náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“ formou spolupráce nebo partnerství veřejného a soukromého sektoru
Struční popis: Na základě požadavku Městské části Praha 3 byla zpracována komplexní analýza záměru realizovatelnosti projektu Podzemních parkovacích garáží s předpokládanou cílovou kapacitou až 405 parkovacích stání. Objekt podzemích garáží byl zamýšlen pod terénem stávaného náměstí Jiřího z Poděbrad, s investiční hodnotou přesahující 700 mil. CZK, přičemž v rámci analýzy byly navrženy i úspornější a ekonomicky lépe proveditelné varianty s investiční hodnotou do 300 mil. CZK. V rámci technické části řešení byla shrnuta problematika parkování v klidu s využitím objektů hromadného parkování, dále byly provedeny dopravní průzkumy a vyhodnocena reálnost původního záměrů. Z ekonomického a právního hlediska byly posouzeny různé přístupy zahrnující řešení formou tradiční veřejné zakázky či realizaci projektu formou některého z klasických schémat PPP. Neposlední řadě zde byl posuzován model PPP schématu s forfaitingovaným principem financování. Projekt byl řešen ve sdružení Stavební fakulta ČVUT v Praze, advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři a ČSOB Advisory, a.s. Zpracováno pro: Městská část Praha 3, Rok zpracování: 2012, Počet stran: 215 + Přílohy

  Za obsah odpovídá: Ing. Petr Pánek Aktualizováno: 14.10.2015  
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra silničních staveb, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 354 639; Email: k136@fsv.cvut.cz